? ? ORDER YOUR COPY OF BRIT SHALOM

Brit Olam – Światowe Centrum Noachidzkie

Światowe Centrum Noachidzkie – Brit Olam zostało założone w Jerozolimie jako odpowiedź na obecne w naszych czasach duchowe zapotrzebowanie na rozpowszechnienie przez naród Izraela Słowa Bożego wśród całej ludzkości. Jesteśmy w stałym kontakcie z wieloma ludźmi na całym świecie, którzy bardzo pragną poznać słowa Boga.

W całej historii naród żydowski był duchowym katalizatorem, promującym uniwersalne wartości poprzez swój narodowy i religijny styl życia. To przeznaczenie, które rozpoczęło się od przesłania do Abrahama, że ​​„wszystkie plemiona ziemi będą w tobie błogosławione”, ożywa dzisiaj poprzez powrót na Syjon i do Państwa Izrael.

Organizacja Brit Olam (Światowe Centrum Noachidzkie) powstała z chęci uczestniczenia w tym historycznym procesie. Brit Olam jest oddane szerzeniu uniwersalnych wartości judaizmu (Praw Noego) na całym świecie, oraz umacnianiu autentycznego żydowskiego sposobu myślenia i światopoglądu w państwie Izrael.

Czytaj więcej >>

Bnei Noach to po hebrajsku dosłownie „dzieci Noego”. Zasadniczo chodzi o wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy ludzie pochodzą od Noego (biblijna historia potopu). Kiedy mówimy dziś o Bnei Noach, zwykle mamy na myśli tylko tych, którzy identyfikują się jako Bnei Noach i którzy również przestrzegają 7 przykazań, których przestrzegał biblijny Noe.

Siedem przykazań to siedem zasad etycznych, które umożliwiają pokojowe współistnienie ludzkości oraz harmonijny związek z naturą i Stwórcą.

7 Praw Noego

Lista 7 Przykazań Noego

  1. Zakaz idolatrii (bałwochwalstwa)
  2. Zakaz bluźnierstwa (złorzeczenia Stwórcy)
  3. Zakaz przelewania krwi
  4. Zakaz niemoralnych stosunków seksualnych
  5. Zakaz kradzieży
  6. Zakaz spożywania mięsa z żyjącego zwierzęcia (okrucieństwa)
  7. Nakaz ustanowienia sprawiedliwego systemu prawnego

Czytaj więcej >>

Deepen your relationship with God!

And God said to Noah and to his sons with him, saying:

“And I, behold I am setting up My covenant with you and
with your seed after you…” [Genesis Chapter 8 verses 8 & 9]

Preliminary Noahide Self-Declaration

WhatsApp, Noachide World Center

Join Bnei Noah Chat by Rabbi Chaim Goldberg